Kvalifikace a kvality studenta, učně a aspirujícího učitele jógy

09.06.2019

"There are no teachers in Iyengar yoga, we are all students, the teachers were Guruji BKS Iyengar, Geeta, and now Sunita and Prashantaji (Nawaz, 08_2018, Institute RIMYI Celebrations)


Kvality žáka

(pozn. z angl. originálu disciple, zde míněno jako učitel-učeň, aspirující učitel a student na cestě jógy)

Koncem šedesátých a v sedmdesátých letech jezdil každý rok BKS Iyengar do Británie a dělal zde učitelská školení. Když studenti začali učit, poslal pan Iyengar následující zásady pod názvem "Kvality žáka", které jsou součástí veršů z Taittiriya Upanišady, aby provázely tyto učitele na jejich cestě v chování. Jsou součástí cílů a záměrů výuky v RIMYI a jsou obsaženy i v modré knize BKS Iyengara Guidelines for teachers.


Povinnosti, kterými se řídí učitelé (učni)

Mluvte pravdu.

Buďte ctnostní. (kultivujte v sobě kvality ctností, udržujte a pozdvihujte člověka fyzicky, morálně, mentálně a duchovně. Bez nich není člověk nic)


Povinnosti, které si musí učitelé (učni) neustále připomínat

Nesnižujte a nezapomínejte na studium posvátných texů a sebe sama (Já- Self je rozsáhlé pole, vědomé i nevědomé, které se skládá z těla, mysli a duše)

Neutínejte nit, která spojuje generace, i když už vám přinesla bohatství (neutínejte nit vědomostí, která byla tkána již mudrci dávné doby, a byla následována od nepaměti a předávána od Gurua ke Guruovi těmi, kteří ji praktikovali a zažívali, a kteří věděli, že je dobrá pro lidstvo. Nepřetínejte tuto tradici)

Mějte na paměti pravdu (nenechte egoismus a intelektuální aroganci, aby stála v cestě pravdě)

Mějte na paměti ctnosti a kulturní bohatství (neodsuzujte jakékoliv náboženství či kulturu. To, co je posvátné pro druhé, by mělo být posvátné pro vás)

Mějte na paměti zdraví (buďte velmi pozorní ke svému vlastnímu zdraví a vnitřnímu štěstí, pouze tehdy můžete pomoci druhým k lepšímu životu)

Mějte na paměti prosperitu (nepřehlížejte své vlastní zdroje a prostředky pro živobytí, pracujte poctivě, musíte uživit sami sebe, spoléhejte sami na sebe)

Neopouštějte studium a nauku o poznání sebe sama (to, co bylo praktikováno svatými a jogíny od věků, poznejte sebe sama)

Mějte na paměti povinnosti k Bohu i svým rodičům.


Lidé, kterých je třeba si vážit

Važte si své matky jako božské kvality (jelikož Vás zrodila)

Važte si svého otce jako božské kvality (dal vám život)

Važte si svého učitele jako božské kvality (jelikož vás uvedl na cestu vědomí a pravdy)

Važte si svého hosta jako božské kvality (s láskou, vřelostí a respektem a důstojností, když navštíví váš příbytek)

Dělejte to, co je nenapadnutelné, a zbavte se ostatního konání (dělejte to, co je záslužné a vytváří dobro pro druhé, nejen to, co je příjemné pro smysly. Dobré je čisté a trvalé, souladí se štěstím a duchovním růstem. To smyslové příjemné je pouze dočasné a trvá okamžik, a přináší bolest)

Jděte po cestě, kterou již ukázaly probuzené duše svými myšlenkami, slovy a skutky. Opusťte jiné stezky.


Chování k dobrým lidem

Kdokoliv je učený, kdokoliv je duchovně vyspělý, respektujte jej s úctou a nabídněte mu místo ve svém srdci


Jak dávat dary

Dávejte dary (hmotné i nehmotné, např. dar jógy) jen pokud máte důvěru a víru. Dávejte v hojnosti. Dávejte umírněně. Dávejte beze strachu. S dobrým přáním a se soucitem (nečekávejte nic zpět) a božství tak dlí uvnitř vás. Ti, kteří za vámi přijdou pro vedení budou tak vedeni k jejich lepšímu životu.

Hari OM


***


ZDROJE:

Brožurka: PRAYERS and INVOCATIONS for CHANTING Including an explanation of the invocations by Dr Geeta S. Iyengar viz níže / Motlitby a invokace pro chanting, včetně vysvětlení invokace od Dr Geety S. Iyengar


Překlad úryvku: Jana Chadimová, 05/2019

Taittiriya Upanishad