Píseň duše aneb Ātmaṣaṭakam॥ आत्मषटकम् ॥

11.11.2018

Píseň duše je nádhernou básní, která hovoří o podstatě duše, a složil ji mudrc Ādi Śaṅkarācārya. 

Když jste na lekcích RIMYI institutu v druhém patře v Indické Puně, každý den ve stejnou dobu si můžete všimnout mnicha v bílém, jak jde úplně do horního patra, nese velký kulatý talíř s tzv.offerings a každý den dělá požehnání, tedy uctívá různá božstva hinduistické tradice.

V květnu 2009 vedla Geeta Iyengar dvě konference v Evropě, a vedle ásan a pranayama vedla i setkání, kde se studenti učili chanting "modliteb" tradičním způsobem. Tato brožurka byla vytvořena pro studenty, a zahrnuje veškeré zpěvy z konferencí a Píseň duše je jednou z nich. Pro překlad níže jsem použila této brožury, líbí se mi poetika, a níže uvádím a doporučuji přečíst i konkrétní více či méně doslovný překlad z jiného zdroje. 

V příběhu se praví, že asi osmiletý Šankara hledal v Himálajích svého gurua, tedy učitele, který by ho provázel na duchovní stezce. Setkal se s velikým mudrcem Góvindou Bhagavatpádou. Góvinda se chlapce zeptal, "Kdo jsi?" Šankara odpověděl těmito šesti verši, které dokonale popisují a shrnují učení advaita védanty, ne-dualistické filosofie jedné z hlavních Upanišadd, Brahmasútry a Bhagavad Gíty

***

मनोबुद्ध्यहंकारचित्तानि नाहं
न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योमभूमिः न तेजो न वायुः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ १ ॥

manobuddhyahaṃkāracittāni nāhaṃ
na ca śrotrajihve na ca ghrāṇanetre ।
na ca vyomabhūmiḥ na tejo na vāyuḥ
cidānandarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 1 ॥

Nejsem egem ani intelektem, nejsem myslí ani myšlenkou

Nemohu být slyšen, dán do slov, a čichem ni rakem nebohu být zachycen

Ve světle ani větru nemohu být nelezen, ani na zemi či na nebi

Jsem pouze vědomí a blaženost, blaženost blaženosti jsem.

Nejsem svou myslí, nejsem intelektem, nejsem ani egem, ani vědomím. Nejsem svými smyslovými orgány, ušima k poslouchání, jazykem k ochutnání, nosem pro čich, očima pro vidění, ani kůží pro dotek. Nejsem ani pěti elementy (mahābhuta - éterem, ohněm, vzduchem ani vodou). Má podstata je čistá vědomá blaženost. Jsem nevyšší Duch! Nejvyšší Duch jsem já!

*

न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुः
न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः ।
न वाक् पाणिपादौ न चोपस्थपायू
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ २ ॥

na ca prāṇasaṃjño na vai pañcavāyuḥ
na vā saptadhātur na vā pañcakośaḥ ।
na vāk pāṇipādau na copasthapāyū
cidānandarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 2 ॥

Nemám žádného jména, žádný život, nedýchám ani vzduch

Nestvořily mne žádné elementy, žádná tělesná slupka není mým domovem

Nemám žádné řeči, rukou ani nohou, ani prostředky k evoluci

Vědomím a radostí jsem, a blažeností v rozpouštění.

Nejsem jemnou životní silou, ani jejími pěti prvky "větry" (prana, apana, vyana, udana, samana). Nejsem ani sedmi tkáněmi těla (plasma, krev, svalová tkáň, kosti, kostní dřeň, tuk, tělesné tekutiny rozmnožování semeno a vajíčko), nebo pěti vrstvami, které obklopují duši (tělo fyzické, energetické, mysli, tělo vědění, tělo blaženosti). Nejsem ani jedním z mých orgánů konání (larynx pro mluvení, ruce k dělání, chodidla k pohybu, genitálie určené k rozmnožování a tvoření, a anus k vyprazdňování) Mou esenciální podstatou je čistá vědomá blaženost. Jsem nevyšší duch! Nejvyšší duch jsem já!"

*

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ
न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः ।

न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ३ ॥

na me dveṣarāgau na me lobhamohau
na me vai mado naiva mātsaryabhāvaḥ ।
na dharmo na cārtho na kāmo na mokṣaḥ
cidānandarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 3 ॥

Odkládám stranou nevávist i vášeň, dobyl jsem iluzi i chtíč

Nikdy mě nepohladila pýcha, proto nikdy nevyrostla závist 

Jsem za veškeré víry, za dosahování bohatství, za svobodu, i za touhy

Vědomím a radostí jsem, a blažeností v rozpouštění. 

Nemám nenávist, ani lásku, žádnou vášeň či iluzi. Nemám žádnou osobní pýchu ani žárlivost k ostatním. Nezabývám se čtyřmi cíly snažení lidské existence (puruṣārtha): dharma (naplnění svého poslání), artha (zajištění bohatství), kāma(uspokojení tužeb), and mokṣa (konečné osvobození ze znovuzrozování). Má podstata je čistá vědomá blaženost. Jsem nevyšší Duch! Nejvyšší Duch jsem já!


न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ४ ॥

na puṇyaṃ na pāpaṃ na saukhyaṃ na duḥkhaṃ
na mantro na tīrthaṃ na vedā na yajñāḥ ।
ahaṃ bhojanaṃ naiva bhojyaṃ na bhoktā
cidānandarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 4 ॥

Ctnost i neřest, radosti i útrapy nejsou mým dědictvím

Nejsem posvátnými texty, obětinou, modlitbou, ani poutní cestou

Nejsem potravou, ani aktem jedení, a přesto jím

Jsem pouze vědomí a blaženost, blaženost blaženosti jsem. 

Nejsem ani hříšný, ani ctnostný, nemám ani dobré zdrví a štěstí, ani bolesti a smutky. Nemám mantry, ani svatá místa, ani védy nebo rituály. Nejsem ten kdo jí, ani akt jedení, nejsem ani jídlem samotným. Má podstata je čistá vědomá blaženost. Jsem nevyšší Duch! Nejvyšší Duch jsem já! 

*

न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः
पिता नैव मे नैव माता न जन्म ।
न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ५ ॥

na me mṛtyuśaṅkā na me jātibhedaḥ
pitā naiva me naiva mātā na janma
 ।

na baṃdhurna mitraṃ gururnaiva śiṣyaḥ

cidānandarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 5 ॥

Nemám žádné pochybnosti o smrti, nerozdělují mne žádné propasti 

Žádný rodič mne nikdy nenazýval dítětem, nikdy mě nesvázala pouta jakéhokoliv zrození.

Nejsem z žádného rodu, nemám přátel, nejsem mistrem ani žákem

Vědomí a radost jsem, a mým koncem je splynutí s blažeností.

Nemám strach ze smrti, ani z nekonečného znovuzrozování. Nemám žádného otce, ani matku, protože jsem se nikdy nenarodil. Nemám rodiny ani přátel, žádného guru ani žáky. Má podstata je čistá vědomá blaženost. Jsem nevyšší Duch! Nejvyšší Duch jsem já!

*

अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो
विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।
सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ६ ॥

ahaṃ nirvikalpo nirākārarūpo

vibhutvā ca sarvatra sarvendriyāṇaṃ

na cāsaṅgataṃ naiva muktir na meyaḥ

cidānandarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 6 ॥


Nejsem vědoucí, nejsem vědomostmi, ani nejsem tím, kdo ví

Beztvará je má forma, dlím ve smyslech, ale nejsou mým domovem

Vždy se nacházím v rovnováze, nejsem osvobozený ani spoutaný

Jsem vědomí a radost, a mohu být nalezen v blaženosti.

Jsem nekonečně se neproměňující, můj pravý tvar je beztvarý. Prostupuji vším a vše vnímání smysly jsem já. Jsem věčností v rovnováze, ani osvobozený ani v poutech. Má podstata je čistá vědomá blaženost. Jsem nevyšší Duch! Nejvyšší Duch jsem já!


***

POUŽITÉ ZDROJE:

PRAYERS and INVOCATIONS for CHANTING Including an explanation of the invocations by Dr Geeta S. Iyengar 

https://www.bolochant.com/resources/library/atmasatkam 

https://www.joga-cakry.cz


zpracovala Jana Chadimová

11.11.2018